Lịch kiểm tra HK2 năm học 2018-2019

Admin gửi lịch kiểm tra HK2 năm học 2018-2019, chúc các em học sinh ôn tập và thi đạt kết quả cao!
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI 12
 
- Các môn: Tin học, Công nghệ, GDQP, Thể dục tổ chức kiểm tra theo đơn vị lớp hoàn thành trong tuần 33 và 34 (từ 15/4/2019 đến ngày 24/4/2019).
- Các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD kiểm tra tập trung trong tuần 34, theo lịch:
Ngày Buổi Môn Thời gian
làm bài
Giờ tập trung học sinh Giờ phát đề cho học sinh Giờ bắt đầu
làm bài
25/4/2019
Thứ Năm
SÁNG Ngữ văn 120 phút 7 giờ 15’ 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 00’ 14 giờ 20 14 giờ 30
26/4/2019
Thứ Sáu
SÁNG
Bài thi
KHTN
Vật lý 50 phút 7 giờ 15’ 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút   08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút   09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 00’ 14 giờ 20 14 giờ 30
27/4/2019
Thứ Bảy
SÁNG
Bài thi
KHXH
Lịch sử 50 phút 7 giờ 15’ 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lý 50 phút   08 giờ 30 08 giờ 35
GDCD 50 phút   09 giờ 30 09 giờ 35
 
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI 11
 
- Các môn: Tin học, Công nghệ, GDQP, Thể dục tổ chức kiểm tra theo đơn vị lớp hoàn thành trong tuần 34; 35 (từ 25/04/2019 đến ngày 04/5/2019).
- Các môn:  Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD kiểm tra tập trung trong tuần 36, vào buổi chiều các ngày thứ 2 đến thứ 5 theo lịch.
Ngày Buổi Môn Thời gian
làm bài
Giờ tập trung học sinh Giờ phát đề cho học sinh Giờ bắt đầu
làm bài
Thứ Hai
06/5/2019
Chiều Ngữ văn 90 phút 14 giờ 00’ 14 giờ 15’ 14 giờ 20’
Tiếng Anh 45 phút   15 giờ 55’ 16 giờ 00’
Thứ Ba
07/5/2019
Chiều Vật lý 45 phút 14 giờ 00’ 14 giờ 15’ 14 giờ 20’
Hóa học 45 phút   15 giờ 10’ 15 giờ 15’
Thứ Tư
08/5/2019
Chiều Toán 90 phút 14 giờ 00’ 14 giờ 15’ 14 giờ 20’
Sinh học 45 phút   15 giờ 55’ 16 giờ 00’
Thứ Năm
09/5/2019
Chiều Lịch sử 45 phút 14 giờ 00’ 14 giờ 15’ 14 giờ 20’
Địa lí 45 phút   15 giờ 10’ 15 giờ 15’
GDCD 45 phút   16 giờ 05’ 16 giờ 10’
 
 
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI 10
 
- Các môn: Tin học, Công nghệ, GDQP, Thể dục tổ chức kiểm tra theo đơn vị lớp hoàn thành trong tuần 34; 35 (từ 25/04/2019 đến ngày 04/5/2019).
- Các môn:  Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD kiểm tra tập trung trong tuần 36, vào buổi sáng các ngày thứ 2 đến thứ 5 theo lịch.
Ngày Buổi Môn Thời gian
làm bài
Giờ tập trung học sinh Giờ phát đề cho học sinh Giờ bắt đầu
làm bài
Thứ Hai
06/5/2019
Sáng Toán 90 phút 7 giờ 00’ 7 giờ 15’ 7 giờ 20’
Sinh học 45 phút   8 giờ 55’ 8 giờ 00’
Thứ Ba
07/5/2019
Sáng Lịch sử 45 phút 7 giờ 00’ 7 giờ 15’ 7 giờ 20’
Địa lí 45 phút   8 giờ 10’ 8 giờ 15’
GDCD 45 phút   9 giờ 05’ 9 giờ 10’
Thứ Tư
08/5/2019
Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 00’ 7 giờ 15’ 7 giờ 20’
Tiếng Anh 45 phút   8 giờ 55’ 8 giờ 00’
Thứ Năm
09/5/2019
Sáng Vật lý 45 phút 7 giờ 00’ 7 giờ 15’ 7 giờ 20’
Hóa học 45 phút   8 giờ 10’ 8 giờ 15’